Privacyverklaring Profactys

 

Profactys BV is een licentieorganisatie en werkt als intermediair samen met mediamonitoringsbedrijven, uitgevers, auteursrechtenorganisaties en andere klanten en relaties die interesse tonen in onze producten en diensten.

Bedrijfsgegevens
Profactys BV
Randstad 21-71, 1314 BJ Almere
Postbus 1157, 1300 BD Almere
Telefoonnummer 036 549 5555
www.profactys.nl
KvK Lelystad 32131672
BTW-nummer NL819027133B01

Websites
Profactys is eigenaar van deze website. Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van deze website, laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@profactys.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op de website www.profactys.nl. Wij zullen onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Privacyverklaring
Profactys hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt en een goede beveiliging daarvan. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u goed en transparant te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die wordt aangeboden, verzameld of gebruikt door Profactys.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

1. Persoonsgegevens die Profactys verwerkt
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. De persoonsgegevens die Profactys kan verwerken zijn onder meer:
  • Basisinformatie, zoals de organisatie waar u werkt, uw voor- en achternaam, uw functie, titel, man/vrouw.
  • Contactgegevens zoals post- en bezoekadres, (mobiele) telefoonnummer, website-adres en e-mailadres.
  • Financiële gegevens, informatie die nodig is voor verwerking en uitbetaling van vergoedingen en facturatie, zoals het bankrekeningnummer, KvK-nummer en BTW-nummer van uw organisatie.
  • Technische gegevens, zoals de internetbrowser, het IP-adres en type apparaat waarmee u onze websites bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.
  • Persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, adres en opleidings- en loopbaangegevens.
  • Alle overige persoonsgegevens die Profactys van of over u krijgt of die Profactys zelf kan verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, burgerservicenummers of gegevens van personen jonger dan 16 jaar opgeslagen.
2. Hoe verkrijgt Profactys persoonsgegevens
Profactys verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn uitgevers, mediamonitoringsbedrijven, auteursrechtenorganisaties, personen die in dienst zijn of waren bij Profactys, organisaties en personen die klant bij ons zijn en andere relaties die interesse tonen in onze producten en diensten dan wel hebben getoond. In de meest voorkomende gevallen verkrijgt Profactys uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld door de ondertekening van een licentieovereenkomst of volmachtverklaring, wanneer u onze website bezoekt, het formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld door inschrijving voor de door Profactys georganiseerde congressen en bijeenkomsten, uit contacten met derden, openbare registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en of openbare bronnen, handboeken en websites.

3. Doel verwerking persoonsgegevens
In alle communicatie die Profactys aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking aan te kunnen gaan en te kunnen bieden. Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn en die wij volgens de wet mogen verzamelen en opslaan. Voor de volgende doeleinden verwerkt Profactys uw persoonsgegevens:

Uitvoeren van onze diensten
Profactys verwerkt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding die ter zake voortkomen uit gemaakte afspraken en overeenkomsten tussen u en Profactys. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor de uitbetaling van overeengekomen vergoedingen, waaronder auteursrechtvergoeding, levering van diensten, facturatie en afhandeling van betaling.

Marketing- en business developmentdoeleinden
Om ons relatiebestand te onderhouden en te informeren en middels wervingsacties uit te breiden, kan Profactys u benaderen met voor u relevante informatie, nieuwsbrieven, publicaties of uitnodigingen. Dat doet Profactys ook voor het onderhouden van de contacten met overige relaties en leveranciers. © 2018 Profactys BV

Gebruik en verbetering van onze website
Profactys gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelt Profactys het surfgedrag van onze websitebezoekers. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Events
Profactys organiseert met enige regelmaat events. Voor deelname aan een van de door Profactys georganiseerde events wordt u bij de registratie verzocht uw persoonsgegevens in te vullen. De ingevulde persoonsgegevens gebruikt Profactys om uw registratie te bevestigen en u op de hoogte te houden van het betreffende event.

Tevredenheidsonderzoeken
Regelmatig worden tevredenheidsonderzoeken door Profactys uitgevoerd. Profactys hecht veel waarde te weten wat u van de dienstverlening vindt. Reden dat Profactys u zo nu en dan kan uitnodigen een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Toegangscontrole en beveiliging
Wanneer u het kantoor van Profactys bezoekt noteren wij bij aankomst uw naam. Op deze manier weten wij bij een calamiteit wie bij Profactys op bezoek is en voorkomen wij dat onbevoegden in het gebouw aanwezig zijn. In zowel entree, het parkeerterrein en in de parkeergarage van het kantoor van Profactys worden camerabeelden gemaakt. Deze beelden worden tijdelijk opgeslagen.

Sollicitaties en personeelsbeleid
Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen. Daarnaast bewaren we persoonsgegevens voor het voeren van een deugdelijk personeelsbeleid.

4. Op welke gronden verwerkt Profactys persoonsgegevens
Het is Profactys toegestaan uw persoonsgegevens alleen te verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de rechtsgronden uit de AVG, voor de uitvoering van een overeenkomst vanwege een gerechtvaardigd belang dan wel vanwege een wettelijke verplichting of uw toestemming.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben of wanneer Profactys derden inschakelt als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Dat kan in onder meer de volgende situaties: wanneer Profactys daartoe door de wet wordt gesommeerd, bij overname en/of het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst ter zake de uitbetaling van de auteursrechtvergoedingen, aan auteursrechthebbenden die het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken wil inzien, externe leveranciers, zoals onze ICT-leveranciers, die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events.

Derden aan wie Profactys uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Wanneer een derde partij © 2018 Profactys BV persoonsgegevens verwerkt als verwerker in opdracht van Profactys, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
Profactys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt Profactys de gestelde termijn aan.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden uiterlijk vier weken tot na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als wij opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij u toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen opslaan, met een maximum van één jaar.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Profactys beschikt over passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. De providers gebruiken verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers, firewalls en software. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via avgprivacy@profactys.nl.

8. Welke rechten heeft u?
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) is gerechtvaardigd. Verzoeken kunnen worden ingediend per mail naar avgprivacy@profactys.nl of via het contactformulier op de website www.profactys.nl. Als u geen informatie van Profactys wilt ontvangen, kunt u dit eveneens per email doorgeven. Elk verzoek wordt altijd binnen vier weken beantwoord.

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Profactys beoordeelt of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Mocht Profactys niet aan een bepaald verzoek gehoor (kunnen) geven, dan zal Profactys het besluit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

9. Aansprakelijkheid
Profactys accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze website of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Profactys kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verwerking van uw gegevens door deze partijen. Profactys kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Profactys is derhalve ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring op de website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

10. Auteursrecht en databankrecht
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze berusten bij Profactys dan wel bij de Profactys aangesloten uitgevers c.q. de betreffende auteur.

Op de via Artikelgemist.nl gekochte en geleverde artikelen berusten auteursrechten en zijn uitsluitend voor particulier eigen gebruik.

Niets van (de inhoud van) de websites mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook.

11. Wijzigingen
Profactys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Profactys adviseert u om deze pagina met enige regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als Profactys de privacyverklaring ingrijpend verandert dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als Profactys uw gegevens voor een andere verwerking zou willen gebruiken, dan wordt u actief geïnformeerd.

12. Communicatie
Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail of telefoon, via het e-mailadres of telefoonnummer dat u aan ons doorgeeft. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of via het contactformulier op de website van Profactys als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen.

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Profactys het e-mailadres, dat wordt gebruikt bij transacties en communicatie met Profactys en om u van informatie te voorzien over diensten op uw vakgebied door Profactys.

Alleen in de gevallen dat u zelf toestemming heeft gegeven, zal Profactys uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over producten en diensten van derden.

13. Contact

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via avgprivacy@profactys.nl of Profactys, t.a.v. AVG, Postbus 1157, 1300 BD Almere.

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt, dan kunt u eveneens via bovenstaande contactmogelijkheden uw vragen aan ons voorleggen.

 

© 2018 Profactys BV

Deelnemende uitgevers

Artikelgemist.nl © 2019 - powered by media·web